NORSK-ØSTERRIKSK SELSKAP I OSLO

S T A T U T T E R

 Vedtatt på generalforsamlingen 25.05.2000

§  1

Navn, sete og arbeidsområdet

Selskapet bærer navnet "Norsk-Østerriksk Selskap" og har sitt sete i Oslo.

Arbeidsområdet er Kongeriket Norge.

§  2

Selskapets formål

Selskapet har til formål å utdype kontakten og fremme forbindelsen mellom Norge og Østerrike, og derigjennom ivareta østerrikske tradisjoner og kulturverdier. Selskapet er upolitisk. 

 

§  3

Midler til Selskapets drift

De midler som er nødvendig til oppnåelse av Selskapets formål skaffes ved medlemskontingenter, overskudd ved tilstelninger og ved gaver.

 

§  4

Medlemskap

Foruten enkeltpersoner kan også institusjoner og firmaer opptas som medlemmer.

Ved møte og stemmegivning representeres disse ved en person.

Medlemskapet skal godkjennes av styret. Ved avslag gis ingen begrunnelse. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding. Hvis kontingenten ikke er betalt tre år på rad, opphører medlemskapet automatisk.

 

§  5

Kontingent

Medlemskontingenter fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

 

§  6

Selskapets organer

Selskapet har følgende organer:

 

a) Generalforsamlingen

b) Styret 

§  7

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er Selskapets høyeste myndighet og blir innkalt av styret.

Den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller hvis en tredjedel av medlemmene forlanger det. I så fall skal generalforsamling avholdes innen fire uker.

 

Innkalling skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel og skal inneholde tid og sted for møtet samt dagsorden.

Den skal vedlegges revidert regnskap med revisors beretning og valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte medlemmer.

 

Generalforsamlingen ledes av Selskapets formann, nestformann eller en dirigent som velges blant de fremmøtte.

 

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

a)   Styrets årsberetning

b)   Revidert regnskap med revisors beretning

c)  Valg av formann, nestformann, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite.

d)  Fastsettelse av medlemskontingenter

e)  Endringer av statutter 

 

Forslag til endringer av statuttene må fremmes skriftlig og skal være styret i hende innen 01.04.

Vedtak på dette punkte må fattes med 2/3 flertall.

Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt.

Ved personvalg skal det stemmes skriftlig hvis en av de fremmøtte forlanger det.

 

§  8

Styret 

Styret leder Selskapets virksomhet etter statuttene og generalforsamlingens vedtak.

Styret består av formann og nestformann som velges særskilt, samt fire styremedlemmer med to varamedlemmer.

Samtlige velges for to år av gangen, men dog slik at ikke hele styret står på valg samme år.

Et år velges formann, to styremedlemmer og et varamedlem, neste år velges nestformann, de to andre styremedlemmer og det andre varamedlem.

Den østerrikske ambassade inviteres til å stille med en observatør til styret.

Styret konstituerer seg selv med sekretær og kasserer. 

 

Styrets vedtak fattes med simpel flertall, ved stemmelikhet avgjør formannens stemme.

 

§  9

Valgkomité 

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges for ett år ad gangen etter innstilling fra styret.

 

Valgkomiteen fremmer innstilling på de styremedlemmer som er på valg og på revisor til valget på generalforsamlingen. Innstillingen skal oversendes styret innen 31.03.

§  10

Festkomité

Hvis styret finner formålstjenlig, kan det oppnevne en festkomite som fungerer ett år om gangen. 

§  11

Revisjon

Generalforsamlingen velger hvert år en revisor som skal revidere selskapets regnskap.

 

§  12

Økonomi

a)   Regnskapsåret følger kalenderåret.

b)   Avsluttet årsregnskap vedlagt hovedbok sendes revisor innen 31.03.

c)   Kasserer og formann, eller kasserer og to styremedlemmer tegner Selskapet ved forpliktelser utenom daglig drift. Forøvrig kan formann og kasserer hver for seg tegne Selskapet. 

 

§  13

Selskapets oppløsning

Oppløsning av Selskapet kan besluttes av generalforsamlingen med 2/3 flertall og med minst halvparten av medlemmene til stede. Hvis det til den lovlig innkalte generalforsamling møter mindre enn halvparten av medlemmene, må det innkalles ny generalforsamling med 14 dagers varsel. På denne generalforsamlingen kan vedtak fattes uavhengig av antall fremmøtte.

 

Ved oppløsning skal Selskapets ev. formue anvendes til kulturelle eller veldedige formål etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.