Vedtekter for det & Statutten für die

NORSK-ØSTERRIKSKE SELSKAP

 

Det Norsk-Østerrikske Selskap ble stiftet 31. desember 1957

Die Norsk-Österrikske Selskap wurde am 31. Dezember 1957 gegründet.

Die Statutten sind in norwegischer Sprache verfasst.

 

 

Navn, sete og arbeidsområdet

Selskapet bærer navnet "Norsk-Østerriksk Selskap" og har sete i Osloområdet.

Dets arbeidsområdet er Kongeriket Norge.

Selskapets formål

Selskapet har til formål å utdype kontakten og fremme forbindelsen mellom Norge og Østerrike. Dette søkes nådd bl.a. ved foredrag og opplysningsvirksomhet samt ved å støtte tiltak på linje med Selskapets formål. Selskapet er upolitisk.

 

Midler til Selskapets drift

De midler som er nødvendig til oppnåelse av Selskapets formål skaffes ved medlemskontingenter, overskudd ved tilstelninger og gaver.

 

Medlemskap

Foruten enkeltpersoner som opptas som medlemmer også institusjoner og firmaer.

Ved møte og stemmegivning representeres disse ved bare en person.

Medlemskap oppnås ved ansøkning til Styret som treffer avgjørelser ved simpelt flertall. Ved avslag gis begrunnelse. Utmeldelse kan bare skje ved utløpet av et kalenderår og må være Styret i hende innen forutgående 1. oktober.

Styret kan ved to-tredjedels flertall beslutte opphør av medlemskap såfremt fjorårets kontingent ikke er betalt innen tre måneder etter skriftlig påkrav, sendt sammen med blankett for årets kontingent, eller av andre særlige grunner.

 

Kontingent

Medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen etter Styrets forslag.

 

Selskapets organer

Selskapet har følgende organer:

a) Generalforsamlingen

b) Styret

 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er Selskapets høyeste myndighet og blir innkalt av styret. Den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år innen utløpet av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst innkalles av styret eller når en tredjedel av medlemmene forlanger det. Hvis sådant forlangende foreligger skal generalforsamling finne sted innen fire uker.

Innkalling til generalforsamling med angivelse av sted, tid og dagsorden skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett fremmøtte medlemmers antall.

Generalforsamlingen ledes av Selskapets formann, viseformann eller en av de fremmøtte valgt dirigent.

Generalforsamlingen behandler følgende saker:

a) årsberetning og regnskap

b) valg av formann, viseformann, styremedlemmer, varamenn og revisor etter forslag fra valgkomiteen.

c) fastsettelse av medlemskontingent

d) statuttforandringer, hvortil det kreves to-tredjedels flertall av de fremmøtte. Forslag til statuttendringer må være innkommet til styret innen 1. april.

Skriftlig avstemming skal foretas når dette forlanges av ett av de fremmøtte medlemmer.

Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt.

 

Styret 

Styret leder Selskapets virksomhet etter statuttene og generalforsamlingens bersluninger.

Styret består av formann og viseformann som velges særskilt, samt tre styremedlemmer med to varamenn. Samtlige velges for to år av gangen

Styret velger selv blant sine medlemmer sekretær og kasserer.

 

Valgkomité 

Valgkomite består til enhver tid av de to siste uttrådte styremedlemmer.

Valgkomite skal senest den 1. april hvert år fremlegge sin innstilling til generalforsamlingen for valg av nytt styret.

 

Festkomité

Styret kan, hvis det finner det nødvendig oppnevne en festkomite på tre medlemmer som fungerer for 1 år av gangen.

 

Revisjon

Generalforsamlingen velger hvert år en revisor som skal revidere årsregnskapet og sende beretning til generalforsamlingen.

Selskapets regnskapsår er kalenderåret.

 

Selskapets oppløsning

Selskapets oppløsning kan besluttes av generalforsamlingen ved tilstedeværelse av minst halvparten av dets medlemmer og ved beslutning med to-tredjedels flertall av disse.

Såfremt det til den tillyste generalforsamling møter mindre enn halvparten av Selskapets medlemmer, tillyses ny generalforsamling med 14 dagers varsel, hvor spørsmålet avgjøres uten hensyn til antall fremmøtte.

For hånden værende formue skal anvendes til kulturelle eller veldedige formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.